Cele i obowiązki szefa księgowości


Kierownik Działu Księgowości nadzoruje wszystkie działania działów księgowości i rachunkowości podatkowej oraz bierze udział w nadzorowaniu i zarządzaniu ogólną działalnością księgową, analizami, partnerstwem biznesowym oraz utrzymaniem skutecznych kontroli wewnętrznych, zapewniając przy tym ustawową zgodność wszystkich inicjatyw księgowych.

Szef Księgowości odpowiada za bieżące aspekty księgowości i raportowania przedsiębiorstwa i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Finansowemu, który przejmuje odpowiedzialność za cały dział finansowy. Ponadto oczekuje się, że będzie współpracował z innymi szefami działów finansowych przy podejmowaniu decyzji o złożonym modelowaniu podejść finansowych firmy, które obejmują cały biznes.

Cele i obowiązki szefa księgowości
Lider / Rola nadzorcza: Szef działu księgowości pełni przede wszystkim funkcję kierowniczą, kierując zarówno działami księgowości, jak i księgowości podatkowej. Kierownik działu księgowości nadzoruje procesy końca okresów i wspiera analizę okresowych wyników biznesowych, budżetów i prognoz.

Kieruje również działem księgowości w zakresie tworzenia procedur zarządzania ryzykiem oraz aktualizacji tych procedur. Jako lider działu księgowości, Szef Księgowości odpowiada za motywowanie, rozwijanie i tworzenie kultury i wizji działu, biorąc pełną odpowiedzialność za sukces lub porażkę kwartalnego / rocznego procesu audytu.

Jest również odpowiedzialny za budowanie talentów w dziale księgowości i wspiera inicjatywy ciągłego doskonalenia w całym dziale finansowym. Jest liderem w biznesie i partnerami z kierownictwem wyższego szczebla, którzy przyczyniają się do ogólnego zarządzania finansami w całej firmie. Na swoim stanowisku kierowniczym Szef Księgowości pełni również rolę mentora dla kluczowych pracowników księgowych, wspierając ich ciągły rozwój zawodowy i przygotowując ich do sukcesji na tym stanowisku w przyszłości.

Tworzenie polityki: Szef działu księgowości odgrywa również wiodącą rolę w tworzeniu i ulepszaniu zasad i procedur finansowych w całym dziale księgowości, a także w całym dziale finansowym. Zapewnia spójność procedur i zasad w całym dziale księgowości oraz że zasady te są odpowiednio ustalone, aby osiągnąć ogólne cele i zadania firmy. Na tym stanowisku Szef Księgowości prowadzi również działalność w zakresie zgodności z wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi firmy i instrukcjami finansowymi.

Współpraca i wsparcie: Rola szefa księgowości nie jest rolą niezależną i jako taka współpracuje z różnymi pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy wykonywaniu swoich funkcji. Szef działu księgowości współpracuje z personelem wyższego szczebla działu finansów przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesów i procedur, które mają być stosowane w dziale i całej firmie.

Szef działu księgowości będzie również współpracował z kierownikami działów w całej firmie, wspierając ich działalność finansową, prowadząc ich przez proces finansowy oraz interpretując postępy, implikacje wyników finansowych. Szef działu księgowości współpracuje również z partnerami zewnętrznymi, takimi jak pracownicy kancelarii podatkowych, audytorzy oraz we wszystkich sprawach dotyczących audytu i podatków.

Dokumentacja i raportowanie: Szef Księgowości prowadzi również dział w zakresie dokumentacji wszystkich ksiąg i zapisów finansowych. Przygotowuje również raporty odzwierciedlające kwartalne / roczne procesy przychodów, które dostarcza bezpośrednio do Dyrektora Finansowego. Opracowuje raporty dotyczące wszelkich spraw księgowych, w tym podatkowych. Raporty te towarzyszą proaktywnym poradom i zaleceniom dotyczącym podejścia finansowego firmy z punktu widzenia rachunkowości i podatków.

Analiza finansowa: Szef działu księgowości jest również odpowiedzialny za kierowanie działami księgowości w zakresie przygotowywania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzania kwartalnych / rocznych audytów i końcowego sporządzania sprawozdań. Szef Księgowości kieruje działem księgowości w przygotowaniu i monitorowaniu rocznych budżetów biznesowych oraz współpracuje z zewnętrznymi audytorami w celu prowadzenia projektów ad hoc, które poprawią efektywność procesów.

W tym charakterze Szef Księgowości zapewnia aktywne zaangażowanie w całym dziale księgowości we wdrażanie ustaleń audytu w celu poprawy ogólnych wyników finansowych firmy.

Kierownik Działu Księgowości podejmuje inicjatywę w zakresie zapewnienia zgodności departamentów z wymogami podatkowymi państwa oraz z przyjętymi zasadami rachunkowości. Szef działu księgowości uczestniczy również w regularnych forach / spotkaniach finansowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, próbując zebrać przydatną wiedzę i spostrzeżenia, które można zastosować w dziale księgowości i większym dziale finansowym. Szef działu księgowości wydaje zalecenia dotyczące usprawnień systemów w całym dziale finansowym i nadzoruje wdrażanie zatwierdzonych zmian w całym dziale po ich zatwierdzeniu.

Inne obowiązki: Szef Księgowości wykonuje podobne obowiązki, które uważa za odpowiednie do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i obowiązków, które zostały mu przekazane przez Dyrektora Finansowego.

Wymagane kwalifikacje kierownika działu księgowości
Wykształcenie: Szef księgowości musi mieć doktorat z finansów lub rachunkowości. Odpowiednik tego samego w praktyce jest również akceptowalny.
.
 
Design   - your source for free web templates